Търсене

loga project

 

Община Павликени започна изпълнението на интегриран проект „Социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в община Павликени“ в подкрепа на уязвими групи в общината.

 

На 06.03.2019 година е подписан административен договор за безвъзмездна финансова помощ по проект BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в община Павликени“ с обща стойност на проекта 816 400,44 лв., от които 693 940,37 лева европейско съфинансиране и 122 460,07 лева национално съфинансиране. Срокът за изпълнение на проекта е до 31.12.2020 г. Договорът се финансира от Европейския съюз – чрез Европейския социален фонд и национално съфинансиранепо две оперативни програми: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. с регистрационен номер на договора BG05M9OP001-2.018-0014-С01 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. с регистрационен номер на договора BG05M9OP001-2.018-0014-2014BG05M2OP001-C01, финансовата подкрепа на Европейски социален фонд на Европейския съюз. Проектът обхваща социално-икономически и образователни дейности, чрез които се цели да се постигне успешна интеграция на ученици, родители и безработни лица от уязвими групи на територията на община Павликени. Партньори по проекта са ЦМДТ „Амалипе“ гр.Велико Търново, СУ „Бачо Киро“ гр. Павликени и Общинско предприятие „БКД” гр. Павликени. В проектните дейности се предвижда: идентифициране на неактивни лица, обучение и заетост; предлагане на пакет медицински прегледи и услуги за здравно неосигурени лица; организиране на мероприятия за повишаване на толерантността и доверието между гражданите от различни етноси; активизиране и овластяване на родители за участие в образователния процес; подобряване на образователната среда за учениците на СУ „Бачо Киро” гр. Павликени; провеждане на мероприятия за преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност. Асоциирани партньори по проекта са Министерство на образованието и науката, Агенция за социално подпомагане, Агенция по заетостта и Регионална здравна инспекция.

Нашите спонсори

kasabov 

rotary

  stipendia cc

v srebrov

Нагоре
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com