pic headerАнглийски

Училищен стол

Седмично меню

Стипендия "Цветан Цветков"
Banner
Проект BG05M2OP001-2.004-0004
Banner
„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специ- фични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1
Проект BG051PO001-3.1.06
Banner
Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес

Search

Content View Hits : 568298
САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
СФО - условия

ПРЕПИС!

Правилник за дейността на Средно училище „Бачо Киро“ за 2016/2017 учебна година

……………………………………….

Чл.47. (1) В самостоятелна форма може да се обучават:

1. ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма;

2. ученици в задължителна училищна възраст – по желание на ученика или родителя, по реда на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО;

3. ученици с изявени дарби;

4. лица, навършили 16 години.

(2) Самостоятелната форма включва самостоятелна подготовка и изпити за определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план.

(3) При самостоятелна форма на обучение се прилага избран от ученика училищен учебен план за дневна форма.

(4) Учениците по ал. 1, т. 2, които се обучават в самостоятелна форма по желание на родителите и не постигнат необходимите компетентности в съответния клас, продължават обучението си при спазване на изискванията на този закон в друга форма на обучение по чл. 106 от ЗПУО, препоръчана от екипа за подкрепа за личностно развитие.

(5) Самостоятелната форма на обучение за учениците по ал. 1, т. 2 се организира след решение на експертна комисия, създадена към регионалното управление на образованието.

(6) За провеждането и организацията на самостоятелната форма на обучение за учениците по ал. 1, т. 2 в съответствие с изискванията на ЗПУО се осъществява контрол на всеки учебен срок от експертната комисия към регионалното управление на образованието по ал. 5. В комисията задължително участва представител на Агенцията за социално подпомагане.

Чл. 48.(1) За записване в самостоятелна форма на обучение или за преминаване от дневна в самостоятелна форма, ученикът подава заявление до Директора. Заявлението може да се подаде и до 20 учебни дни преди изпитна сесия, с изключение на учениците по чл. 47, ал. 1, т. 2.

(2) Явяването на изпити се провежда в една редовна и две поправителни сесии за всеки предмет по учебен план, както следва:

– ноември (за ½ от предметите) и март (за другата ½ от предметите) – в редовна сесия ;

– декември, април и септември – в поправителни сесии.

(3) Учениците, преминали в самостоятелна форма на обучение след приключване на първия учебен срок се явяват на изпити, както следва:

– март (за ½ от предметите) и юни (за другата ½ от предметите) – в редовна сесия;

– април, юли и септември – в поправителни сесии.

(4) Ученици, преминали в самостоятелна форма на обучение след месец март на учебната година се явяват на изпити, както следва:

- юни (за ½ от предметите) и юли (за другата ½ от предметите) – в редовна сесия; до 14 септември – в поправителни сесии.

(5) Редовните изпитни сесии за учениците по чл. 47, ал. 1, т. 2 се организират в края на всеки учебен срок.

(6) Учениците в самостоятелна форма на обучение полагат изпити за определяне на годишна оценка върху учебното съдържание по съответния учебен предмет, изучавано през учебната година.

(7) Учениците от самостоятелна форма се допускат до изпити за редовна сесия след предварително подадено заявление.

(8) Заявления за допускане до изпити се подават до Директора на училището най-късно 20 дни преди всяка редовна изпитна сесия.

(9) Учениците от самостоятелна форма имат право да се явяват по всеки предмет най-много 3 пъти в една учебна година. До поправителна сесия се допускат само ученици в СФО, които са се явили на редовната.

(10) Изпитите се провеждат по утвърден от Директора на училището график, като в един ден се полага изпит само по един предмет.

(11) Учениците могат да полагат изпити за определяне на годишна оценка само по предмети от един клас за дадена учебна година. Изключения се допускат за лица, навършили 16 години, които могат да завършат два класа в една учебна година, ако са заявили това свое желание при подаване на заявлението за записване. Те полагат изпити за следващ клас само ако успешно са положили всички изпити, предвидени за завършване на предходния клас. При повтаряне на учебната година се явяват само по онези предмети, по които не са взели изпитите си в предходната година. След редовна и поправителна сесия имат право на втора поправителна сесия за предметите, които се изучават в съответния клас.

(12) Учениците, идващи от друго училище или прекъснали обучението си, полагат приравнителните си изпити към действащия през учебната година училищен учебен план, по възможност в рамките на първата учебна година от обучението.

(13) Учениците, които са положили успешно изпит за завършен клас на обучение, получават предвидените за съответната степен на образование и квалификация документи.

(14) Учениците в самостоятелна форма на обучение са длъжни сами да се информират за датите на изпитите.

(15) При явяване на изпит учениците в самостоятелна форма на обучение показват документ, удостоверяващ самоличността им.

(16) На допълнителна сесия имат право само тези ученици, които имат уважителни причини за пропускане на редовната и поправителните сесии. Явяването на допълнителна сесия може да се разреши след подадено заявление с приложени документи, доказващи причината.

(17) При безпричинно неявяване на изпити, ПС определя правата на учениците.

 
Заповед

ЗАПОВЕД №2361/04.09.2017 за график за провеждане на консултации за изпитна сесия "Септември" 2017 г. за ученици в дневна форма на  обучение  изтегли

 

ЗАПОВЕД №2165/06.07.2017 за график за явяване на поправителни изпити в сесия "Септември"  за учебната 2016/2017 година  изтегли

 

ЗАПОВЕД №1140/13.02.2017 за предварителен график за явяване на изпити за определяне на годишна оценка в редовна сесия "Март" и поправителна сесия "Април" за учебната 2016/2017 година  изтегли

 

ЗАПОВЕД №154/21.10.2016 за условията и реда за провеждане на изпитите  за учениците в самостоятелна форма на обучение за учебната 2016/2017 година  изтегли

 

12.05.

14:30

 Most Recent

Most Popular

World News

BBC News - Home

Useful External Links


© 2011 СОУ "Бачо Киро" - гр. Павликени. Всички права запазени.
Powered by Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS.