Търсене

СФО

ЗАПОВЕД №202/24.10.2018 - условия и ред за организиране и провеждане на изпитите за ученици в самостоятелна форма на обучение през учебната 2018/2019 

ГРАФИК за изпитна сесия АВГУСТ - поправителна за ученици в самостоятелна форма на обучение през учебната 2018/2019 година поправителна сесия август

ПРОМЯНА НА ГРАФИК за изпитна сесия ЮНИ - редовна за ученици в самостоятелна форма на обучение през учебната 2018/2019 година изтегли

ГРАФИК за изпитна сесия ЮНИ - редовна за ученици в самостоятелна форма на обучение през учебната 2018/2019 година изтегли

ГРАФИК за изпитна сесия МАРТ - редовна за ученици в самостоятелна форма на обучение през учебната 2018/2019 година изтегли

ГРАФИК за изпитна сесия ДЕКЕМВРИ - редовна за ученици в самостоятелна форма на обучение през учебната 2018/2019 година изтегли

ПРЕПИС!

 

Правилник за дейността на Средно училище „Бачо Киро“ за 2017/2018 учебна година

………………………………………

Чл. 46. (1) В самостоятелна форма може да се обучават (чл. 112 от ЗПУО):

1. ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма;

2. ученици в задължителна училищна възраст - по желание на ученика или родителя, по реда на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО;

3. ученици с изявени дарби;

4. лица, навършили 16 години.

(2) Самостоятелната форма включва самостоятелна подготовка и изпити за определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план.

(3) При самостоятелна форма на обучение се прилага избран от ученика училищен учебен план, по който се обучават учениците в дневна форма през текущата година.

(4) Учениците по ал. 1, т. 2, които се обучават в самостоятелна форма по желание на родителите и не постигнат необходимите компетентности в съответния клас, продължават обучението си при спазване на изискванията на този закон в друга форма на обучение по чл. 106 от ЗПУО, препоръчана от екипа за подкрепа за личностно развитие.

(5) Самостоятелната форма на обучение за учениците по ал. 1, т. 2 се организира след решение на експертна комисия, създадена към регионалното управление на образованието.

Чл. 47. (1) За записване в самостоятелна форма на обучение или за преминаване от дневна в самостоятелна форма, ученикът подава заявление до Директора.

(2) Явяването на изпити се провежда в една редовна и две поправителни сесии за всеки предмет по учебен план, както следва:

- декември (за 1/2 от предметите) и юни (за другата 1/2 от предметите) - в редовна сесия;

(3) Ученици, преминали в самостоятелна форма на обучение след приключване на първия учебен срок, се явяват на изпити както следва:

- март (за 1/2 от предметите) и юни (за другата 1/2 от предметите) - в редовна сесия;

(4) Поправителните изпити се провеждат според изискванията на Наредба № 11 / 01.09.2016 - до две седмици след приключване на учебните занятия и до две седмици преди началото на учебната година.

-  юни/юли - първа поправителна и септември - втора поправителна сесия.

(5) Учениците в самостоятелна форма на обучение полагат изпити за определяне на годишна оценка върху учебното съдържание по съответния учебен предмет, изучавано през учебната година.

(6) Учениците от самостоятелна форма се допускат до изпити за редовна сесия след предварително подадено заявление.

(7) Заявления за допускане до изпити се подават до Директора на училището най-късно 20 дни преди всяка редовна изпитна сесия.

(8) Учениците от самостоятелна форма имат право да се явяват по всеки предмет най- много 3 пъти в една учебна година. До поправителна сесия се допускат само ученици в СФО, които са се явили на редовната.

(9) Изпитите се провеждат по утвърден от Директора на училището график, като в един ден се полага изпит само по един предмет.

(10) Учениците могат да полагат изпити за определяне на годишна оценка само по предмети от един клас за дадена учебна година. Изключения се допускат за лица, навършили 16 години, които могат да завършат два класа в една учебна година, ако са заявили това свое желание при подаване на заявлението за записване. Те полагат изпити за следващ клас само ако успешно са положили всички изпити, предвидени за завършване на предходния клас. При повтаряне на учебната година се явяват само по онези предмети, по които не са взели изпитите си в предходната година. След редовна и поправителна сесия имат право на втора поправителна сесия за предметите, които се изучават в съответния клас.

(11) Учениците, идващи от друго училище или прекъснали обучението си, полагат приравнителните си изпити към действащия през учебната година училищен учебен план, по възможност в рамките на първата учебна година от обучението.

(12) Учениците, които са положили успешно изпит за завършен клас на обучение, получават предвидените за съответната степен на образование и квалификация документи.

(13) Учениците в самостоятелна форма на обучение са длъжни сами да се информират за датите на изпитите.

(14) При явяване на изпит учениците в самостоятелна форма на обучение показват документ, удостоверяващ самоличността им.

(15) На допълнителна сесия имат право само тези ученици, които имат уважителни причини за пропускане на редовната и поправителните сесии. Явяването на допълнителна сесия може да се разреши след подадено заявление с приложени документи, доказващи причината.

(16) При безпричинно неявяване на изпити, ПС определя правата на учениците.

Нагоре
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com