Търсене

СФО

V клас - БЕЛ, Математика ЗУЧ-ИУЧ, Английски език ЗУЧ-ИУЧ, Немски език, Човекът и природа, Човекът и природа - първи срок, Човекът и природа - втори срок, География и икономика, История и цивилизация, История и цивилизация ИУЧ, ИТ, Музика, ФВС, Технологии и предприемачество

 

VI клас - БЕЛ, БЕЛ - РП, Математика, Английски език, Немски език, Човекът и природа - първи срокЧовекът и природа - ООПГеография и икономика, История и цивилизация, ИТМузика, ФВС

 

VII клас -БЕЛ, БЕЛ - РП, Математика, Английски език, Немски език, География и икономика, Физика и астрономияХимия и ООС, Биология и ЗО, ИТМузика, ФВС, Технологии и предприемачество

 

VIII клас, профил "Софтуерни и хардуерни науки" (без интензивно и без разширено изучаване на АЕ) - БЕЛ, БЕЛ - РП, Математика ЗУЧМатематика ЗУЧ - първи срок,Математика ЗУЧ - втори срок, Английски език ЗУЧ, История и цивилизацияИнформатика, ИТ, ИТ ИУЧМузика, Технологии и предприемачество, Биология и ЗО, География и икономика, Физика и астрономия, Философия, Химия и ООС

VIII клас, профил "Софтуерни и хардуерни науки" (с разширено изучаване на АЕ) - Английски език, Биология и ЗО

VIII клас, профил "Хуманитарни науки" - Английски език ЗУЧ с интензивно изучаване, БЕЛ, БЕЛ - РП, Математика ЗУЧМатематика ЗУЧ - първи срок,Математика ЗУЧ - втори срок, ИТ, Музика, Философия

 

IX клас, профил "Софтуерни и хардуерни науки" - БЕЛ, БЕЛ - РП, Математика ЗУЧ - I срок, Математика ЗУЧ - втори срок, Математика ЗУЧ - годишна, Математика ПП - I срок, Математика ПП - втори срок, Математика ПП - годишна, Английски език ЗУЧ, История и цивилизация, Химия и ООС, ИТ, Биология и ЗО, География и икономика, Физика и астрономия, Музика, Философия, Немски език

IX клас, профил "Хуманитарни науки" - БЕЛ, БЕЛ - РП, Математика ЗУЧ - I срок, Математика ЗУЧ - втори срок, Математика ЗУЧ - годишна, Английски език ЗУЧ, История и цивилизация, Химия и ООС, ИТ, Биология и ЗО, География и икономика, Физика и астрономия, Музика, Философия, Немски език

IX клас, профил "Икономическо развитие" - Биология и ЗО

 

X клас, профил "Икономическо развитие" - Английски език, Немски език, БЕЛ, Математика ИУЧМатематика ИУЧ - първи срок,Математика ИУЧ - втори срокБиология и ЗОГеография и икономика, Химия и ООС, ИТ, Музика, Физика и астрономия, Философия, ФВС

X клас, профил "Хуманитарни науки" - Английски език, Немски език, БЕЛ, Математика ЗУЧ, Математика ЗУЧ - първи срок,Математика ЗУЧ - втори срок, Биология и ЗО, География и икономика, Химия и ООС, Физика и астрономия, Философия, ФВСМузика ИТ, ИТ ИУЧ

 

XI клас, профил "Природоматематически" - Английски език, Немски език, БЕЛ, БЕЛ - ППМатематика ПП, Математика ПП - първи, втори срок, История и цивилизация, Химия и ООС, ИТ, Физика и астрономия, Философия, ФВС, Биология и ЗО

XI клас, профил "Хуманитарни науки"  - Английски език, Немски език, БЕЛ, БЕЛ - ППМатематика ЗП,Математика ЗП - първи, втори срок, История и цивилизация, Химия и ООС, ИТ, Физика и астрономия, Философия, ФВС, Биология и ЗО

XI клас, непрофилирано обучение - Английски език,Немски език, БЕЛ,Математика ЗП,Математика ЗП - първи, втори срок, Математика ЗИП, Математика ЗИП 1 срок, Математика ЗИП 2 срок, Биология и ЗО - ЗИП, ИТ - ЗИП, ФВС ЗИП, ФВС ЗИП - 1 срок, Химия и ООС, История и цивилизация ЗП, Философия ЗП

 

XII клас, профил "Природоматематически" - Английски език, Немски език, БЕЛ, Математика ПП, Математика ПП - първи срокМатематика ПП - втори срок, Свят и личност, География и икономика, ИТ, Физика и астрономия, ФВС, Биология и ЗО

XII клас, профил "Хуманитарни науки"  - Английски език, Немски език, БЕЛ, БЕЛ - ПП, Математика ЗП, Математика ЗП - първи срокМатематика ЗП - втори срок, Свят и личност, География и икономика, ИТ, Физика и астрономия, ФВС

XII клас, непрофилирано обучение - Английски езикАнглийски език ЗИП, Немски език,БЕЛ, БЕЛ - ЗИП, Математика ЗИП, Математика ЗИП 1 срок, Математика ЗИП 2 срок, Физика и астрономия - ЗИП, ИТ - ЗИП, ФВС, Свят и личност, Философия - ЗИП, География и икономика - ЗИП, Биология и ЗО

ГРАФИК за изпитна сесия ДЕКЕМВРИ - редовна  за ученици в самостоятелна форма на обучение и ЯНУАРИ - РЕДОВНА за ученици в самостоятелна форма на обучение (на възраст под 16 г.) през учебната 2019/2020година изтегли

 

ЗАПОВЕД №202/24.10.2018 - условия и ред за организиране и провеждане на изпитите за ученици в самостоятелна форма на обучение

 

ПРЕПИС!

 

Правилник за дейността на Средно училище „Бачо Киро“ за 2017/2018 учебна година

………………………………………

Чл. 46. (1) В самостоятелна форма може да се обучават (чл. 112 от ЗПУО):

1. ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма;

2. ученици в задължителна училищна възраст - по желание на ученика или родителя, по реда на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО;

3. ученици с изявени дарби;

4. лица, навършили 16 години.

(2) Самостоятелната форма включва самостоятелна подготовка и изпити за определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план.

(3) При самостоятелна форма на обучение се прилага избран от ученика училищен учебен план, по който се обучават учениците в дневна форма през текущата година.

(4) Учениците по ал. 1, т. 2, които се обучават в самостоятелна форма по желание на родителите и не постигнат необходимите компетентности в съответния клас, продължават обучението си при спазване на изискванията на този закон в друга форма на обучение по чл. 106 от ЗПУО, препоръчана от екипа за подкрепа за личностно развитие.

(5) Самостоятелната форма на обучение за учениците по ал. 1, т. 2 се организира след решение на експертна комисия, създадена към регионалното управление на образованието.

Чл. 47. (1) За записване в самостоятелна форма на обучение или за преминаване от дневна в самостоятелна форма, ученикът подава заявление до Директора.

(2) Явяването на изпити се провежда в една редовна и две поправителни сесии за всеки предмет по учебен план, както следва:

- декември (за 1/2 от предметите) и юни (за другата 1/2 от предметите) - в редовна сесия;

(3) Ученици, преминали в самостоятелна форма на обучение след приключване на първия учебен срок, се явяват на изпити както следва:

- март (за 1/2 от предметите) и юни (за другата 1/2 от предметите) - в редовна сесия;

(4) Поправителните изпити се провеждат според изискванията на Наредба № 11 / 01.09.2016 - до две седмици след приключване на учебните занятия и до две седмици преди началото на учебната година.

-  юни/юли - първа поправителна и септември - втора поправителна сесия.

(5) Учениците в самостоятелна форма на обучение полагат изпити за определяне на годишна оценка върху учебното съдържание по съответния учебен предмет, изучавано през учебната година.

(6) Учениците от самостоятелна форма се допускат до изпити за редовна сесия след предварително подадено заявление.

(7) Заявления за допускане до изпити се подават до Директора на училището най-късно 20 дни преди всяка редовна изпитна сесия.

(8) Учениците от самостоятелна форма имат право да се явяват по всеки предмет най- много 3 пъти в една учебна година. До поправителна сесия се допускат само ученици в СФО, които са се явили на редовната.

(9) Изпитите се провеждат по утвърден от Директора на училището график, като в един ден се полага изпит само по един предмет.

(10) Учениците могат да полагат изпити за определяне на годишна оценка само по предмети от един клас за дадена учебна година. Изключения се допускат за лица, навършили 16 години, които могат да завършат два класа в една учебна година, ако са заявили това свое желание при подаване на заявлението за записване. Те полагат изпити за следващ клас само ако успешно са положили всички изпити, предвидени за завършване на предходния клас. При повтаряне на учебната година се явяват само по онези предмети, по които не са взели изпитите си в предходната година. След редовна и поправителна сесия имат право на втора поправителна сесия за предметите, които се изучават в съответния клас.

(11) Учениците, идващи от друго училище или прекъснали обучението си, полагат приравнителните си изпити към действащия през учебната година училищен учебен план, по възможност в рамките на първата учебна година от обучението.

(12) Учениците, които са положили успешно изпит за завършен клас на обучение, получават предвидените за съответната степен на образование и квалификация документи.

(13) Учениците в самостоятелна форма на обучение са длъжни сами да се информират за датите на изпитите.

(14) При явяване на изпит учениците в самостоятелна форма на обучение показват документ, удостоверяващ самоличността им.

(15) На допълнителна сесия имат право само тези ученици, които имат уважителни причини за пропускане на редовната и поправителните сесии. Явяването на допълнителна сесия може да се разреши след подадено заявление с приложени документи, доказващи причината.

(16) При безпричинно неявяване на изпити, ПС определя правата на учениците.

Нагоре
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com