Търсене

Проект BG05M9OP001-2.018- 0014

 

Клуб по интереси " Футбол" с преподавател Никола Николов

futbol klub17 small futbol klub12 small

futbol klub13 small futbol klub18 small

 

Клуб по интереси " Футбол" с преподавател Карол Каролов

 futbol klub14 small futbol klub19 small

futbol klub22 futbol klub33

 

 

 

Класиране

 

ДЕКЛАРАЦИЯ по образец

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 107

ЗАЯВЛЕНИЕ

АВТОБИОГРАФИЯ

loga project

От 10.05.2019 година са назначени двама трудови медиатори по проект „BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в община Павликени“. Основните им задължения се свеждат до достигане на неактивни лица, вкл. от ромски произход, които да бъдат идентифицирани, информирани и мотивирани за включване в заетост, обучение или регистриране в Дирекция „Бюро по труда”. Медиаторите ще провеждат срещи с представителите на целевата група, на които ще обясняват предимствата им при промяна на социалния им статус. Екипът ще посещава регулярно всички населени места в общината. Офисът се намира в гр. Павликени, ул. „Раковски” №4, в сградата на Център за подкрепа за личностно развитие (бившето начално училище).

В рамките на проекта са обхванати социално-икономически и образователни дейности, чрез които се цели да се постигне успешна интеграция на ученици, родители и безработни лица от уязвими групи на територията на община Павликени. Стойността му е 816 400,44 лв., от които 693 940,37 лева европейско съфинансиране и 122 460,07 лева национално съфинансиране. Срокът за изпълнение на проекта е до 31.12.2020 г. Договорът се финансира от Европейския съюз – чрез Европейския социален фонд и национално съфинансиранепо две оперативни програми: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. с регистрационен номер на договора BG05M9OP001-2.018-0014-С01 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. с регистрационен номер на договора BG05M9OP001-2.018-0014-2014BG05M2OP001-C01, финансовата подкрепа на Европейски социален фонд на Европейския съюз.

Партньори по проекта са ЦМДТ „Амалипе“ гр.Велико Търново, СУ „Бачо Киро“ гр. Павликени и Общинско предприятие „БКД” гр. Павликени. Асоциирани партньори по проекта са Министерство на образованието и науката, Агенция за социално подпомагане, Агенция по заетостта и Регионална здравна инспекция.

 

-------------------------------------------------------------------www.eufunds.bg-------------------------------------------------------------------------

Регистрационен номер на договора по ОПРЧР BG05M9OP001-2.018-0014-С01, Регистрационен номер на договора по ОПНОИР BG05M9OP001-2.018-0014-2014BG05M2OP001-C01, Проект„Социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в община Павликени“, процедура чрез директно предоставяне с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”2014-2020 г., съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Нагоре
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com