pic headerАнглийски

Училищен стол

Седмично меню

Banner
Стипендия "Цветан Цветков"
Banner
Проект BG05M2OP001-2.004-0004
Banner
„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специ- фични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1
Проект BG051PO001-3.1.06
Banner
Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес

Search

Content View Hits : 925726
SOU Bacho Kiro High School - Pavlikeni
School Symbols

School logo:

School flag:

 

School anthem
(created to commemorate the 50th anniversary of the school)

Music by: Върбан Илиев
Lyrics by: Божан Георгиев

Привет училище народно
с полувековна светлина,
във тебе учим се свободно,
ти стана наша твърдина!

Напред се движим устремени,
по Бачо Кировия път!
За нас науката е знаме,
училището - роден кът!

Затуй със тебе се гордеем
и към честити бъднини,
вървим нагоре устремени
към бъдното за нови дни!

 

 
Единните училищни правила

Единните училищни правила са създадени от Ученически съвет във връзка с прилагане на Механизма за противодействие на училищния тормоз в СУ „Бачо Киро“. Те са неизменна част от превантивните дейности, които се предприемат на ниво училище. Тяхната цел е прилагане на цялостен училищен подход за недопускане на тормоз и прояви на насилие сред учениците и бързо и ефективно справяне с проявленията на такива.

 
Списък на ръководители и групи по проекта за учебната 2017/2018 година

РЪКОВОДИТЕЛ

ТИП ЗАНИМАНИЕ

ГРУПИ

БРОЙ

УЧЕНИЦИ

1.

Антоанета Цветкова

Занимание по интереси

Ателие "Сръчни ръце"

15

2.

Карол Каролов

Занимание по интереси

Бъдещи футболни звезди

19

3.

Румяна Боянова

Занимание по интереси

Дигитален свят

19

4.

Сашка Александрова

Занимание по интереси

Здравословен начин на живот

24

5.

Венета Анастасова

Обучителни затруднения

Знам и мога - Български език и литература

10

6.

Светлозара Върлева

Занимание по интереси

Клуб "Млад екскурзовод"

17

7.

Николай Цветков

Занимание по интереси

Клуб "Тенис на корт"

17

8.

Илиян Йорданов

Занимание по интереси

Клуб "Футбол"

16

9.

Светозар Найденов

Занимание по интереси

Клуб по спортни танци "Фиеста"

17

10.

Боряна Върбанова

Занимание по интереси

Клуб "Магия"

20

11.

Никола Николов

Занимание по интереси

Магията "Волейбол"

21

12.

Никола Николов

Занимание по интереси

Магията "Футбол"

17

13.

Ивета Иванова

Занимание по интереси

Магията на изкуството

15

14.

Галя Георгиева

Занимание по интереси

Мажоретен състав напреднали

12

15.

Искра Русатова

Занимание по интереси

Мажоретен състав начинаещи

13

16.

Татяна Ангелова

Обучителни затруднения

Математиката - ключ към знанието

10

17.

Румяна Иванова

Обучителни затруднения

Математиката е лесна

10

18.

Женя Харизанова

Обучителни затруднения

Мога да смятам

10

19.

Маргарита Пенчева

Занимания по интереси

Подвижни и щафетни игри

21

20.

Бисерка Симеонова

Обучителни затруднения

Подготвям се за НВО по математика

10

21.

Наталия Алтънова

Обучителни затруднения

Подготвям се за НВО по БЕЛ

10

22.

Искра Русатова

Занимания по интереси

Приятели на музиката

15

23.

Диана Ганчева

Занимания по интереси

Сръчни ръце

23

24.

Лидия Владимирова

Занимания по интереси

Театрален състав

14

25.

Илиян Йорданов

Занимания  по интереси

Футбол "Здрав дух в здраво тяло"

16

26.

Карол Каролов

Занимания по интереси

Футболни надежди

23

27.

Диана Ганчева

Занимания по интереси

Шарена палитра

21

 
Анкета

Изтегли
Изтегли

 

 

 
Проект „Заедно намираме решения: образователна интеграция в мултикултурна среда във Велико Търновска област“

Проект BG05M2OP001-3.002-0050-C01/05.07.2017 „Заедно намираме решения: образователна интеграция в мултикултурна среда във Велико Търновска област“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

КЛУБ „ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ТОЛЕРАНТНОСТ“ /VIII – XII клас/

Клубната форма се реализира по проект „Заедно намираме решения: образователна интеграция в мултикултурна среда във Велико Търновска област”, Дейност 2 „Училищни дейности за превенция на отпадането и максимален обхват на подлежащите на задължително образование“. Ръководител на групата е Неделчо Неделчев, педагогически съветник.

Целта на създаването й е придобиване на знания за жизнено важни социални сфери /семейство, училище, малка общност и др./, изграждане на гражданските нагласи и умения; усвояване на общочовешките ценности и на правилата в демократичната държава; ориентиране в глобалните и регионални процеси в динамично променящия се съвременен свят и създаване на отговорно поведение за участие в обществения живот

Бихме искали в края на учебната година учениците да уважават различието в по-голяма степен, да познават и уважават собствената и чуждата културна самоличност, език и ценности, както и националните ценности на страната и на други цивилизации. Да получат подготовка за отговорен живот в свободно общество, в духа на разбирателство, мир и толерантност, равенство между всички етнически, национални и религиозни групи.

 

КЛУБ „ПРИКАЗКИ И ЛЕГЕНДИ /ФОЛКЛОР НА ЕТНОСИТЕ“ /V – VII клас/

Тази клубна форма също се реализира по проект "Заедно намираме решения: образователна интеграция в мултикултурна среда във Велико Търновска област ”, но по Дейност 3 „Дейности за съхраняване и развитие на културната идентичност чрез въвеждане на интеркултурно образование“. Ръководител на групата е Неделчо Неделчев.

Работата в групата цели да възпита всички ученици в дух на етническа толерантност, търпимост и уважение към културата и ценностите на Другите, да формира система от знания за обществото, света и човека, включващи: етически и естетически понятия (добро-зло, красиво-грозно и др.), понятия свързани със семейните и родовите отношения (семейство, род, роднини), понятия свързани с етническата и националната принадлежност (етнос, етническа група, народ, нация), понятия свързани с етническата специфика на живеещите в България общности и др. Провеждат се дейности за формиране на познавателни, комуникативни и практически умения.

В края на обучението бихме искали учениците да придобият знания в областта на: етнически приказки, предания и легенди; календарни и семейни празници на ромите в България. Да доразвият и надграждат придобитите по останалите предмети знания, умения и отношения, свързани с формиране на толерантност между ученици от различни етноси и религии. Ще бъде добре, ако участието им в групата допринесе за повишена мотивация за индивидуални изяви на учениците, а също така и за участие в разнообразни форми на работа в екип. Надяваме се, да бъде повишена мотивацията им  за образование и успешно завършване на основна степен на образование.

Още снимки в галерията
 
« StartPrev12345678910NextEnd »

Page 5 of 105

Most Recent

Most Popular

World News

BBC News - Home

Useful External Links


© 2018 СУ "Бачо Киро" - гр. Павликени. Всички права запазени.