pic headerБългарски (България)

Училищен стол

Седмично меню

Нашите дарители
Банер
Банер
Банер
Кандидат-студенти
Банер
Банер
Банер
Банер
Проект BG05M2OP001-2.004-0004
Банер
„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специ- фични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1
Проект BG051PO001-3.1.06
Банер
Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес

Търсене

Брой прегледи на съдържанието : 1130085
СУ "Бачо Киро" - гр. Павликени
"Живо наследство"

На 22 април в София се проведе фестивалът "Живо наследство", който е официален край на дейностите по проекта на УН "Заедно за децата" на тема: "Фолклорът мост между поколенията", финансиран от фондация "Работилница за граждански инициативи". Над 450 души от цялата страна дойдоха в Борисовата градина, за да покажат това, което си спомнят от занаятите на своя край. Учениците от СОУ "Бачо Киро" - активни участници в проекта, представиха научените танци от нашия край, с които "взривиха" публиката на фестивала и допринесоха и за високият градус на настроение сред гостите. Самото училищно настоятелство получи признание от трибуната на фестивала като ревностен пазител на живото наследство в павликенския край.

 
Проект „Фолклорът – мост между поколенията”

Училищното настоятелство „Заедно за децата” при СОУ „Бачо Киро” с финансовата подкрепа на Фондация Работилница за граждански инициативи и Програма „Живо наследство” 2011, реализира проект на тема Проект „Фолклорът – мост между поколенията”.

Обща цел на проекта
Общата цел на проекта е да бъдат развити творческите способности на учениците от СОУ "Бачо Киро", гр. Павликени, да бъде осмислено свободното им време и чрез повишаване интереса им към българските народни танци, да бъдат приобщени към училищния живот.

Специфични цели
Повишаване интереса към българския национален танцов фолклор у подрастващите и създаване на възможност чрез изучаване на български народни танци да се осмисли свободното време на учениците и да се приобщят към училищния живот.
Увеличаване на възможностите за откриване и развитие на талантите и силните страни на всяко дете и младеж.
Осигуряване на възможности за пълноценна и положителна личностна изява на учениците.

Основни дейности за постигане на целите

  • Провеждане на седянки «Заедно с баба» по населени места – с. Лесичери, с. Сломер, гр. Павликени, с. Карайсен и гр. Бяла Черква
  • Участие в програмата на Общински фолклорен фестивал на май 2012
  • Семинар "Павликенски извори"
  • Заключителни дейности по проекта

На територията на община Павликени живее пъстро по етническия си състав население. Това води до голямо разнообразие и еклектика от български, македонски, ромски и други традиции и обичаи. Младите хора, обучаващи се в СОУ „Бачо Киро”, изпитват искрен интерес към традиционните обичаи, доказателство за което са създадените през миналата и тази учебна група два танцови състава. Първият от двата има много национални  и регионални изяви, почти не минава местен празник без тяхно изпълнение. Подрастващите танцьори пък представиха региона на деня на детето в Истанбул, Турция. Проблемът произтича от липсата на приемственост между поколенията  и бързата загуба на знания за местните традиции и празници, главно поради липса на пълноценни контакти между поколенията в името на тази кауза. С настоящия проект се опитваме да съхраним живото наследство на павликенския край, ангажирайки минимум 30 ученици в рамките на няколко месеца чрез организиране на традиционни седенки в населени места, които пазят местните обичаи. Чрез домакинството на местните фолклорни състави, клубове на пенсионерите и местните читалища, учениците ще разучават съответния празник с всички негови елементи – наричания, ястия, танци. Чрез резултатите от тези събирания – дискове, семинар и демонстрации - ще направим съпричастни цялата училищна общност и ще я запазим за следващите поколения.

 
Училищно настоятелство

Устав на Училищно настоятелство "Заедно за децата"

 Последни

Най-четени

Външни новини

VESTI.bg

Полезни Връзки


© 2018 СУ "Бачо Киро" - гр. Павликени. Всички права запазени.