pic headerБългарски (България)

Училищен стол

Седмично меню

Нашите дарители
Банер
Банер
Банер
Кандидат-студенти
Банер
Банер
Банер
Банер
Проект BG05M2OP001-2.004-0004
Банер
„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специ- фични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1
Проект BG051PO001-3.1.06
Банер
Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес

Търсене

Брой прегледи на съдържанието : 1131733
Обществен съвет
Състав на Обществения съвет

Обществен съвет към СУ „Бачо Киро”, както следва:

Председател: Евгения Йорданова Живкова, родител на ученик в X клас

Членове:

1. Инж. Анастасия Колева Вачева - представител на финансиращия орган

2. Лена Тодорова Георгиева, родител на ученик в VII клас

3. Бисерка Блажева Страхилова, родител на ученик в X клас

4. Грета Спасова Атанасова, родител на ученик в VIІI клас

5. Дияна Стоянова Филипова, родител на ученик в VI клас

6. Валентина Григорова Иванова, родител на ученик в VII клас

7. Петя Събкова Стефанова, родител на ученик в IІI клас

8. Вероника Невелинова Найденова, родител на ученик в IIІ клас

Резервни членове:

1. Анелия Цветанова Русанова, родител на ученик в ХII клас

2. Виолета Ерменкова Бянова, родител на ученик във ІV клас

3. Иво Иванов Ангелов, родител на ученик в V клас

4. Христо Любенов Василев, родител на ученик в ХІІ клас

5. Атанас Ангелов Чакъров, родител на ученик в VIІІ клас

6. Йорданка Красимирова Георгиева, родител на ученик в V клас

7. Атанаска Веселинова Петкова, родител на ученик в ХII клас

8. Нели Вачева Лишева, родител на ученик в ІII клас

 
Правилник
Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата (Обн. ДВ. бр.75 от 27 Септември 2016г.)
 Последни

Най-четени

Външни новини

VESTI.bg

Полезни Връзки


© 2018 СУ "Бачо Киро" - гр. Павликени. Всички права запазени.