pic headerБългарски (България)

Училищен стол

Седмично меню

Нашите дарители
Банер
Банер
Банер
Кандидат-студенти
Банер
Банер
Банер
Банер
Проект BG05M2OP001-2.004-0004
Банер
„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специ- фични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1
Проект BG051PO001-3.1.06
Банер
Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес

Търсене

Брой прегледи на съдържанието : 1131745
Проект „Заедно намираме решения: образователна интеграция в мултикултурна среда във Велико Търновска област“

Проект BG05M2OP001-3.002-0050-C01/05.07.2017 „Заедно намираме решения: образователна интеграция в мултикултурна среда във Велико Търновска област“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

КЛУБ „ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ТОЛЕРАНТНОСТ“ /VIII – XII клас/

Клубната форма се реализира по проект „Заедно намираме решения: образователна интеграция в мултикултурна среда във Велико Търновска област”, Дейност 2 „Училищни дейности за превенция на отпадането и максимален обхват на подлежащите на задължително образование“. Ръководител на групата е Неделчо Неделчев, педагогически съветник.

Целта на създаването й е придобиване на знания за жизнено важни социални сфери /семейство, училище, малка общност и др./, изграждане на гражданските нагласи и умения; усвояване на общочовешките ценности и на правилата в демократичната държава; ориентиране в глобалните и регионални процеси в динамично променящия се съвременен свят и създаване на отговорно поведение за участие в обществения живот

Бихме искали в края на учебната година учениците да уважават различието в по-голяма степен, да познават и уважават собствената и чуждата културна самоличност, език и ценности, както и националните ценности на страната и на други цивилизации. Да получат подготовка за отговорен живот в свободно общество, в духа на разбирателство, мир и толерантност, равенство между всички етнически, национални и религиозни групи.

 

КЛУБ „ПРИКАЗКИ И ЛЕГЕНДИ /ФОЛКЛОР НА ЕТНОСИТЕ“ /V – VII клас/

Тази клубна форма също се реализира по проект "Заедно намираме решения: образователна интеграция в мултикултурна среда във Велико Търновска област ”, но по Дейност 3 „Дейности за съхраняване и развитие на културната идентичност чрез въвеждане на интеркултурно образование“. Ръководител на групата е Неделчо Неделчев.

Работата в групата цели да възпита всички ученици в дух на етническа толерантност, търпимост и уважение към културата и ценностите на Другите, да формира система от знания за обществото, света и човека, включващи: етически и естетически понятия (добро-зло, красиво-грозно и др.), понятия свързани със семейните и родовите отношения (семейство, род, роднини), понятия свързани с етническата и националната принадлежност (етнос, етническа група, народ, нация), понятия свързани с етническата специфика на живеещите в България общности и др. Провеждат се дейности за формиране на познавателни, комуникативни и практически умения.

В края на обучението бихме искали учениците да придобият знания в областта на: етнически приказки, предания и легенди; календарни и семейни празници на ромите в България. Да доразвият и надграждат придобитите по останалите предмети знания, умения и отношения, свързани с формиране на толерантност между ученици от различни етноси и религии. Ще бъде добре, ако участието им в групата допринесе за повишена мотивация за индивидуални изяви на учениците, а също така и за участие в разнообразни форми на работа в екип. Надяваме се, да бъде повишена мотивацията им  за образование и успешно завършване на основна степен на образование.

Още снимки в галерията
 

Последни

Най-четени

Външни новини

VESTI.bg

Полезни Връзки


© 2018 СУ "Бачо Киро" - гр. Павликени. Всички права запазени.